Copyright 2022 - Custom text here

วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ และงานวิจัย เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านจีน เรียงตามพยัญชนะ ต

ต้วน ลี่เชิง และ บุญยิ่ง ไร่สุขสิริ. (2536). การสำรวจศาลเจ้าจีนในเขตกรุงเทพมหานคร (A Sutvey of Chinese Temple in Bankok Thailand). สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

เดือนพร เครือพันธุ์ทอง. (2542). การศึกษาเชิงวิเคราะห์คำประสมแบบกริยา-นามในภาษาจีนกลาง (Analytical study of verb-noun compound words in Mandarin Chinese). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เตือนพิศ ชัยพรหมประสิทธิ์. (2531) สถานภาพและบทบาทสตรีในครอบครัวจีนในสังคมไทย. วิทยานิพนธ์ สค.ม. (สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121