Copyright 2022 - Custom text here

วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ และงานวิจัย เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านจีน เรียงตามพยัญชนะ น
 

นพพร ชานิกรประดิษฐ์.  (郑炳光) (2558). การวิเคราะห์การใช้ภาษาจีนเชิงธุรกิจในศูนย์บริการทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย : กรณีศึกษา บริษัทเอ็กซอนโมบิลจำกัด. (分析商业汉语在泰国人力资源服务中心的应用—以美国埃克森美孚石油公司为例) วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อการสื่่อสารเชิงธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

นภ อึ๊งโพธิ์. (2544). หรูหลินไว่ฉื่อ : นวนิยายแนวเสียดสีสังคมจีนสมัยหมิง-ชิง(Rulin Waishi : a satirical novel of the Chinese society in the Ming-Qing Period). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์. (2555). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติโดยใช้เทคนิคการจำอักษรจีนแบบเชื่อมโยงเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านของนักศึกษาปริญญาตรี(The development of a Chinese language task-based instructional model using associative memory techniques for Chinese character recognition to enhance reading ability of undergraduate students) วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์. นิทานจีนชุดยี่สิบสี่ยอดกตัญญู : การดำรงอยู่และวิธีการนำเสนอในสังคมไทยปัจจุบัน (The Chinese twenty-four stories of filial piety : existence and presentation in contemporary Thai society). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์. (2558). ย่านไชน่าทาวน์เยาวราช: พื้นที่การนำเสนออัตลักษณ์เชิงซ้อนของวัฒนธรรมความเป็นจีนในสังคมร่วมสมัย. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 

นฤมิตร สอดศุข. (2521).ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน : วิเคราะห์ปัจจัยอุปสรรคและปัจจัยเสริมสร้าง ในการมีความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน. (The Sino-Thai relations: an analysis of factors involved in the establishment of diplomatic relations). วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูเพิ่มเติม จีน (ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ) 

นลิน ลีลานิรมล. (2556).การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในการแปลวรรณกรรมจีนเป็นภาษาไทย. (An analytical study of problems in translating Chinese fantasy fiction into Thai). วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นวลศรี จงถาวร. (2524). วิเคราะห์พระราชนิพนธ์บทความที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

นารท ศรียามินธน์ .(2544) .มโนทัศน์เรื่องความแปรเปลี่ยนในปรัชญาของจวงจื่อ(Chuang-Tzu's concept of transformation). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร. (2553). หอผี ศาลเจ้าปู่กับความเป็นจีนในอีสาน. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร. (2540). องค์ความรู้เรื่องจีนในประเทศไทย ตั้งแต่ ค.ศ.1975-1995.  (The academic information about China that had been published in Thailand during 1975-1995). สารนิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


นิก สุนทรธัย และ ธงทอง จันทรางศุ. (2543). กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับชาวจีนต่างด้าวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2411-2453). สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. ดูเพิ่มเติม  จีน (กฎหมาย)

นิพนธ์ ศศิภานุเดช . 2546 .ขุนเขาแห่งจิตวิญญาณ ของเกาสิงเจี้ยน : ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทและทฤษฎีวรรณคดีของผู้ประพันธ์(Gao Xingjian's Spiritual Mountain : the relationship between the text and its author's literary theory).วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

นิภา กู้พงศ์ศัก. (2555). ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาต่างชาติ กรณีศึกษานักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. วิทยานิพนธ์ มศ.ม. (สาขาวิชาภาษาไทย). มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
 

นิภาภัทร อภิภัทรพาณิชย์. (2544). ตะวันออกในตะวันตก ภาพลักษณ์ความเป็นจีนในนวนิยายของนักเขียนสตรีอเมริกันเชื้อสายจีน. วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

นิวัตร ตันไพศาล. (2533). บทบาทของชาวจีนในหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ. 2411-2475.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

นิษฐา จันทปัญญาศิลป์. (2541). พฤติกรรมจริยธรรมของตัวละครเอกชาวจีนในนวนิยายไทย (Chinese main characters' moral behavior in Thai novels). วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นุกูล ธรรมจง. (2556). บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของศาลเจ้าจีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก). มหาวิทยาลัยรังสิต.

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121