Copyright 2022 - Custom text here

วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ และงานวิจัย เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านจีน เรียงตามพยัญชนะ ป
 

ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์. (2552). วิวาทะทางปัญญาและกลวิธีทางวรรณศิลป์ในปรัชญานิพนธ์เมิ่งจื่อ(Intellectual debates and modes of literary expression in the Mengzi). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปณชัยรัศมิ์ องค์อมรรัตน์.  (2557) "สามบุตรีแห่งจีน": การวิพากษ์สังคมและวัฒนธรรมจีนใน ไวลด์ สวอนส์ ของ จุง ชาง. (THREE DAUGHTERS OF CHINA": A CRITIQUE OF CHINESE SOCIETY AND CULTURE IN JUNG CHANG'S WILD SWANS). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 

ปณิธาน บรรณาธรรม. (2555). รายงานการวิจัย เรื่อง นักศึกษาจีนกับข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.
 

ปรวรรณ ทรงบัณฑิตย . (2549).นิตยสารต้าเจียห่าวกับการนำเสนออัตลักษณ์จีน – สยาม(Da-Jia-Hao magazine and the presentation of Chinese-Thai identity).วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประพิณ มโนมัยวิบูลย์. (2509).  สามก๊ก: การศึกษาเปรียบเทียบ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 

ประภาวดี จตุวิริยะพรชัย. (2538). ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวจีนกลุ่มภาษาต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
 

ประภาศิริ ศรีภมร. (2547). การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของชาวจีนกับคนเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษาชาวจีนตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.  ( The cultural assimilation of chinese and khon muang : A case study of Chinese in Chang Moi subdistrict, muang district, Chiang Mai province) วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

ประมาณ เทพสงเคราะห์. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับการนับถือวิญญาณบรรพบุรุษของชาวจีนกับชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สาขาวิชาสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ.
 

ปราณี กายอรุณสิทธิ์.  (2526). คำยืมภาษาจีนในภาษาไทยปัจจุบัน (Chinese loanwords in modern Thai). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปราณีต สุขอุดม. (2514). การศึกษาเปรียบเทียบสังคมประกิตและบุคลิกภาพระหว่างคนไทยและคนจีน (A comparative study of the socialization process and personality of Thais and Chinese). วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


ปรารถนา โกเมน. 2533. สมาคมชาวจีนในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2440-2488. วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ปริวรรต ธรรมาปรีชากร. (2547). การใช้เครื่องถ้วยจีนและเครื่องถ้วยเวียดนาม ในการกำหนดอายุหลักฐานทางโบราณคดีและรูปแบบศิลปะกรณีศึกษาลวดลายปูนปั้นประดับบนโบราณสถานในประเทศไทย ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19-24. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ปรีดา อัครจันทโชติ. (2557). การข้ามพันวัฒนธรรมของสื่อการแสดงงิ้วในประเทศไทย.วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปรีดา อัครจันทโชติ. (2543). สุนทรียรูปในสื่อการแสดง "งิ้ว" ของคนไทยในปัจจุบัน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ปิยะพงษ์ ทับทิมทอง. (2554). ประเพณีกินเจของชาวภูเก็ต : กรณีศึกษาศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษา, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ปิยะมาศ สรรพวีรวงศ์. (2543). การศึกษาเปรียบเทียบ "สี่แผ่นดิน" ฉบับแปลภาษาจีนสองสำนวน (A comparative study of two Chinese translated versions of "Si Phaendin"). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว และคนอื่นๆ . (2554). การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาดนตรีจีนชุมชนบางหลวงในรูปแบบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและเรขศิลป์. นครปฐม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

ปัญญา เทพสิงห์. (2542). รายงานการวิจัย รูปแบบศาลเจ้าและวัดจีนในเทศบาลนครหาดใหญ่. สงขลา: ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ปาริฉัตตถ์ อัศวราชันย์. (2546). การศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมรถไถเดินตามของประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในตลาดอินโดจีน (A study of comparative advantage of walking tractor industry in Thailand and the people republic of China for Indochina market). วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เศรษฐศาสตร์)) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดูเพิ่มเติม จีน (ภาวะเศรษฐกิจ) 

 

เปรมา สัตยาวุฒิพงศ์. (2546). แรงงานรับจ้างชาวจีนในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2425-2492. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121