Copyright 2022 - Custom text here

วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ และงานวิจัย เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านจีน เรียงตามพยัญชนะ พ

 

พงษ์สวัสดิ์ สระวาสี. (2539). แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาศาลเจ้าจีนในการพัฒนาเมืองและชุมชนภูเก็ต. วิทยานิพนธ์ อ.ม. (สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 
พระครูปัญญาวุฒิสุนทร. (2556). การศึกษาอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อการประกอบพิธีกรรมในศาลเจ้า ศาลพระภูมิ และศาลเพียงตา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พรพรรณ เตียรักษ์กิจสกุล. (2536). พัฒนาการบทบาทของสมาคมชาวจีนในกรุงเทพที่มีต่อคนไทยเชื้อสายจีน. วิทยานิพนธ์ สม.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 

พรพรรณ จันทโรนานนท์. (2551). การสังสรรค์ระหว่างวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดบุรีรัมย์. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ดูเพิ่มเติม จีน (ภาวะสังคม)  และ จีน (ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรม)

พรพรรณ  จันทโรนานนท์. (2553) อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในโพธาราม : การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ดูเพิ่มเติม จีน (ความเป็นอยู่และประเพณี)  จีน (ภาวะสังคม)  และ จีน (ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรม)

พรพรรณ จันทโรนานนท์ และ ไพศาล ทองสัมฤทธิ์. (2556). ปากน้ำเมืองท่าโบราณ : ความเชื่อและวิถีชีวิตของชาวจีน. (Paknam the Old Port : Chinese Believes and the Way of Life). สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. ดูเพิ่มเติม จีน (ภาวะสังคม)

พรพรรษ เตียรักษ์กิจสกุล. (2536). พัฒนาการและบทบาทของสมาคมชาวจีนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อคนไทยเชื้อสายจีน พ.ศ. 2485-2535. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

พรพล ปั่นเจริญ. (2542). การเปรียบเทียบรูปแบบกลองมโหระทึกในประเทศไทย ประเทศจีนและประเทศเวียดนาม. (Comparative typology of bronze drums in Thailand, China and Vietnam) วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร.  ดูเพิ่มเติม จีน (โบราณสถาน โบราณคดี)

พรพิไล เอื้อวิเศษวงศ์. (2538)  งิ้ว : การเสื่อมความนิยมของชาวจีนในเยาวราช วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

พรรณี บัวเล็ก. (2527). การเติบโตและพัฒนาการของนายทุนธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย พ.ศ. 2475-2516. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พราวพรรณ ประทุมชาติ. (2547). การค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันระหว่างประเทศไทยและจีน (Intra-industry trade between Thailand and China). วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ. (2543). ประวัติคนเชื้อสายจีนในเวียดนามเหนือกับการอพยพกลับประเทศจีน ในปี ค.ศ. 1978-1979  (The history of ethnic Chinese in Vietnam and their exodus to China between 1978-1979). วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ดูเพิ่มเติม จีน (ประชากร) 
 

พรเพ็ญ สุวรรณ. (苏玥,Su Yue)(2561). งานวิจัยเปรียบเทียบหนังสือหลักสูตรภาษาจีนและหนังสือภาษาจีนระดับต้น. (A Comparative study of Chinese course textbook and Chinese level 1 textbook). (汉语教程》与《初级汉语》教材对比研究)วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

พรลัดดา เมฆบัณฑูรย์. (2547). การศึกษาคำเรียกรสและทัศนคติเกี่ยวกับรสในภาษาจีนแต้จิ๋วตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ (Ethnosemantic study of taste terms and taste attitudes in teochiu). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พระมณพล ชูโตศร. (2550). ศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าแม่ปากน้ำโพที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์. วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

พลกูล อังกินันทน์. (2514) บทบาทชาวจีนในประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต  วิทยาลัยวิชาการศึกษา

พลวัฒ ประพัฒน์ทอง. (2535). พลวัตของความเป็นจีนยูนนานในภาคเหนือของไทย การบูรณาการเข้าสู่รัฐไทย. วิทยานิพนธ์  ดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

พวงทิพย์ เกิดทรัพย์. (2540). การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงพิธีศพของชาวจีน ที่วัดหัวลำโพงในกรุงเทพมหานคร (Persistence and change in Chinese funeral ritual at Wat Hualumpong in Bangkok Metropolis). วิทยานิพนธ์มานุษยวิทยามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พวงทิพย์ เกียรติสหกุล. (2534). บทบาทของชาวจีนและชาวตะวันตกต่อกิจกรรมเหมืองแร่ดีบุกของมณฑล ภูเก็ต ตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่ 25-พ.ศ. 2474. วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

พวงร้อย กล่อมเอี้ยง. (2516). พระบรมราโชบายเกี่ยวกับปัญหาชาวจีนในพระราชอาณาเขต รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

พัชนี ตั้งยืนยง. (2552). กวีนิพนธ์สงครามจีนราชวงศ์ถัง : การศึกษาเชิงวาทกรรม(Chinese war poetry of the Tang dynasty : a discursive study)  วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัชรวรรณ รัตนพันธุ์. (2543). พิธีกรรมเครื่องเซ่นไหว้และความเชื่อทางศาสนา : ศึกษากรณีวัดมังกรกมลาวาศ ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พัชรา กิจปฐมมงคล. (2547). พิธีกรรมของคนไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลนครนครปฐม. (Alternative : Rituals of chinese - thai people in Nakhon Pathom city municipality) วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

พัชริดา ปรัชญาโณทัย. (蔡秀美). 2558. การสำรวจวิจัยการใช้ภาษาจีนในงานบริการของธุรกิจการท่องเที่ยวในเขตธุรกิจกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย (泰国曼谷主要旅游商业区汉语服务调查研究). วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อการสื่่อสารเชิงธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

พัชรี วราศรัย. (2537) นวนิยายไทยที่เสนอภาพสังคมชาวจีนในเมืองไทย. (Thai novels depicting Chinese society in Thailand) วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต หน่วยวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พัณณิดา ภูมิวัฒน์.(2549). การใช้เรื่องเล่าและตำนานในการสร้างอัตลักษณ์ในวรรณกรรมเยาวชนของนักเขียนอเมริกันเชื้อสายจีนร่วมสมัย วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์. (2545). การศึกษาทัศนคติและการมีส่วนร่วมของประชากรในการอนุรักษ์อาคารเก่าที่ใช้พักอาศัยและอาคารสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันกรณีศึกษาศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากงหรือศาลเจ้าเก่าในย่านไชน่าทาวน์ เขตสัมพันธวงศ์. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตสาขาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

พิชญา ชูสกุลกานต์. (2557). การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนที่มีคำว่า “ren” ในภาษาจีนกับ “คน” ในภาษาไทย (A comparative study of idiomatic expressions containing the words “REN” in Chinese and “KHON” in Thai). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิชัย รัตนพล. (2512). วิวัฒนาการควบคุมโรงเรียนจีน. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

พิณวิไล ปริปุณณะ. (2555). การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของคนจีนไทย : กรณีศึกษาตัวละครคนจีนอพยพในนวนิยายเรื่องลอดลายมังกร. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.

พิทยา สุวคันธ์. (2549). การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของจีนในไทยและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-จีน. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

พิมพ์ชนก ศรีรัชตระกูล. (2556). การศึกษาปรากฏการณ์ศาสตร์เชิงจีเนียส โลไซ เพื่อการปรับใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม: กรณีศึกษาศาลเจ้าโจวซือกง ตลาดน้อยกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พิริยา สุรขจร.  (2544).  สำนวนจีนและสำนวนไทยที่มีคำเกี่ยวกับสัตว์ : การศึกษาเปรียบเทียบ (Chinese and Thai idiomatic expressions as related to animals : a comparative study) วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พิศุทธ์ อัครพิพัฒน์กุล.(2543). “การเมืองในวรรณกรรมสามก๊ก.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง.

พูนเกศ จันทกานนท์. (2528). ประวัติความเป็นมาและการขยายตัวทางการค้าของชาวจีนในกรุงเทพมหานคร ช่วงระหว่างพ.ศ. 2398-2475. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ดูเพิ่มเติม  จีน (การค้า) และ  จีน (ประวัติศาสตร์) 

เพ็ญแข คชเดช. (2543). บทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองของคนไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2540. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

เพ็ญนภา หมอนสอาด. (2550). ภาพลักษณ์ของชาวจีนในเมืองไทย ที่ปรากฏในนวนิยายไทย พ.ศ. 2512-2533.  (Image of the Chinese in Thailand in Thai novels 1969-1980)  วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพ็ญพิสุทธิ์ อินทรภิรมย์.  (2549). รัฐไทยกับคนจีน (พ.ศ. 2475-2487) (The Thai state and the Chinese, 193 -1944) วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เพลินพิศ เนติธรรมกุล. (2550). การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม ไทย-จีน ศึกษากรณีชุมชนบ้านปากกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี.

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121