Copyright 2022 - Custom text here

วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ และงานวิจัย เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านจีน เรียงตามพยัญชนะ ร
 

รตพร ปัทมเจริญ. (2544). บทบาทของศาลเจ้าจีนในการธำรงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ : ศึกษากรณีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. (Roles of Chinese shrine in maintaining Chinese identity : a study in Amphoe Muang Nakhon Pathom Province). วิทยานิพนธ์มานุษยวิทยามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


รติพร ศรีสมทรัพย์. (2553). จากภัยคุกคามสู่ความเป็นมิตร : การปรับเปลี่ยนการรับรู้ของประเทศไทยต่อจีนในงานด้านจีนศึกษาในประเทศไทย (From threat to amity : a shift of Thailand's perceptions toward China in Chinese studies in Thailand). วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รพีพรรณ ลิมปิติ. (2544).  การถ่ายทอดความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนภาคใต้. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

รวิพรรณ จารุทวี. (2552). โรงเรียนจีนในมณฑลกรุงเทพฯ พ.ศ. 2461-2475 (Chinese school in Monthon Krungthep, 1918-1932). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รสริน งามสุริยะพงศ์. (吴佳丽) 2558. การวิเคราะห์การให้บริการด้านภาษาจีนของธนาคารกสิกรไทย. (开泰银行商业汉语服务应用研究) วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อการสื่่อสารเชิงธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

 

รัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์. (2534).  แบบแผนการลงคะแนนเสียงชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตชุมชนหนาแน่น เขต 2 กรุงเทพมหานคร  (The voting Behavior of the Sino-Thai Population in the Election of Bangkok Metropolis Constituency 2)  วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รัตน์ โพธิพันธ์. (2550). ศึกษาอาหารจีนที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนย่านเยาวราช. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

รัศมี ศรีวรพงษ์พันธ์. (2519). อิทธิพลทางอุดมการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อพรรคคอมมิวนิสต์ แห่งประเทศไทย (Ideological influence of the Communist party of China on the Communist Party of Thailand). วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รุ่ง สุจินันท์กุล. (2542). การศึกษาเพื่อเสนอแนวความคิดในการอนุรักษ์ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ ที่สร้างขึ้นช่วงสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5 (The study for conservation concept of Chinese shrines in Bangkok : between the reign of King Rama V.) วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รุ่ง สุจินันท์กุล. (2542). ศาสนา และความเชื่อชาวจีนในประเทศไทย วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ. (2554) การศึกษาสืบทอดความเป็นจีนผ่านการทำความเข้าใจในความหมายและสัญลักษณ์ทางศาสนาของชาวจีนสู่ลูกหลานในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ. (2551). ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของศาลเจ้าจีนในจังหวัดสมุทรสงคราม. (The Continuity and Change of Chinese Shrines in Samutsongkhram Province).  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121