Copyright 2022 - Custom text here

วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ และงานวิจัย เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านจีน เรียงตามพยัญชนะ ว
 

วชิรธาร บึทูและคณะ. (2559). แนวทางการตั้งชื่อร้านค้าภาษาจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋วในเขตเทศบาลเมืองพะเยา.  พะเยา : สาขาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา.

วนิดา เจริญสุข. (2532). นามสกุลของคนไทยเชื้อสายจีน : การวิเคราะห์ทางอรรถ.ศาสตร์ชาติพันธุ์. วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วรพร ภู่พงศ์พันธุ์. (2542). ความเป็นสังคมนานาชาติของพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 ถึง ค.ศ. 1767. วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

วรรัตน์ พิริยานสรณ์. (2543). การเปรียบเทียบเฉ้อเตียวอิงสฺยงจฺว้านกับมังกรหยก. (A comparison of She Diao Ying Xiong Zhuan and Mang Korn Yok). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วรวรรณ ฉายศิริกุล. (2524). การประเมินคุณค่านวนิยายจีนกำลังภายในที่ได้รับความนิยมในปี 2520-2522. An evaluation of famous chinese hiroic stories in 1978-1979วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วราภรณ์ พรหมรัตน์. (2543). ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนทางด้านความมั่นคง : ศึกษากรณีจีนเข้าร่วมการประชุมอาเซียน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Sino-ASEAN security relation : a case study of the People's Republic of China's participation in the ASEAN Regional Rorum).วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ดูเพิ่มเติม จีน (การเมืองและการปกครอง)  และ จีน (ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ)  


วสันต์ ชีวะสาธน์. (2545). มรดกวัฒนธรรมของชุมชนชาวจีนในภาคใต้ : ศึกษากรณีบ้านเรือน. (The Cultural Heritage of Chinese Community in Southern Thailand : Chinese Residential Style). กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 

วันชัย แก้วไทรสุ่น. (2555) วัดจีนประชาสโมสร(เล่งฮกยี่) :ศิลปกรรม ความหมายทางสัญลักษณ์และบทบาทวัด พระพุทธศาสนาฝ่ายจีน. ดุษฎีนิพนธ์ศศ.ด. (สาขาวิชาไทยศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา.

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. (2532). การพัฒนาชนบทในสาธารณรัฐประชาชนจีน : ศึกษาเปรียบเทียบยุคเหมาและยุคเติ้ง. [ปทุมธานี] : สถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา โครงการจีนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  ดูเพิ่มเติม จีน (ภาวะสังคม)

 
วิมลรัตน์ ทวีสิทธิ์. (2546). การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ความเป็นจีนของชาวไทยเชื้อสายจีน ในบริบทขององค์กรประชาสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์จีน : ศึกษากรณีองค์กรในจังหวัดอุบลราชธานี (Change in Thai-Chinese identity of ethnic Chinese in the context of Chinese civil society). วิทยานิพนธ์มานุษยวิทยามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


วิมลรัตน์ ทวีสิทธิ์. (2546).  การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ความเป็นจีนของคนไทยเชื้อสายจีนในบริบทขององค์กรประชาสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์จีน : ศึกษากรณีองค์กรในจังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิมลรัตน์ หงษ์ร่อน. (2537). ฮวงจุ้ย บทบาทความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยที่มีต่อการทำกิจการค้าของชาวจีนแต้จิ๋ว. สารนิพนธ์ ศศ.บ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

วิยะดา ทองมิตร. (2527). การใช้แรงงานชาวจีนในสังคมไทย พ.ศ.2425-2453. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิรัตน์ แก้วแทน. (2537). การศึกษาประเพณีการกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีน ในอำเภอเมือง ตรัง จังหวัดตรัง. วิทยานิพนธ์ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ.

วิรากานต์  คงคาน้อย. (2564). การสอนคำกิริยาภาษาจีนโดยใช้วิธีสอนภาษาโดยใช้ท่าทาง TPR : กรณีศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด (Totall Physical Resonse (TPR) Teaching Technique for Teaching Chinese Verb Vocabulary of Secondary Students) (全身反应法”在汉语动词教学中的应用研究——以农卡高中学校初中二年级中学汉语课堂为例). วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) วิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 


วิลาสินี พิบูลย์เศรษฐ์. (2552). นโยบายต่างประเทศจีนต่อแอฟริกา ปี ค.ศ. 2000-2007 (China's foreign policy toward Africa during 2000-2007) วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิไล ลิ่มถาวรานันต์. (2555). รายงานการวิจัยเรื่องชื่อร้านค้าภาษาจีนในประเทศไทย : แนวนิยมในการตั้งชื่อร้านค้าและบทบาททางสังคม. ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

วีเกียรติ มารคแมน. (2539). งิ้วแต้จิ๋วกับภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมดนตรี : กรณีศึกษาคณะเหล่าบ่วงนี้ชุงปัง. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.

วีระพล ทองมา วินิตรา ลีละพัฒนา และ นวนจันทร์ ทองมา. (2554). การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนชาวจีนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานผลการวิจัย (SUSTAINABLE CULTURAL TOURISM DEVELOPMENT OF CHINESE COMMUNITY,MAE-NGON WATERSHED AREA, FANG DISTRICT, CHIANG MAI, THAILAND). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

วีรวัลย์ งามสันติกุล. (2543). ชาวจีนกับกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย พ.ศ. 2420-2513. วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121