Copyright 2022 - Custom text here

วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ และงานวิจัย เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านจีน เรียงตามพยัญชนะ ศ
 

ศยามล เจริญรัตน์. (2544).  “งิ้วแต้จิ๋ว” ในฐานะละครสังคม: สัญลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยจีน. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

ศรัทธา พูลสวัสดิ์. (2547). "จีน" : จากมุมมองตะวันตกในนวนิยายของเพิร์ล เอส. บัก ("China" : western perspectives in Pearl S. Buck's novels). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศรศักร ชูสวัสดิ์. (2524). ผูกปี้ : การจัดเก็บเงินค่าแรงแทนการเกณฑ์แรงงานจากคนจีนในสมัยรัตนโกสินทร์ (Pookpee : the poll tax collection from the Chinese during Bangkok period). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศริญญา อรุณขจรศักดิ์. (2542) .ภาษาและความเป็นจริงในคัมภีร์ เต๋าเต๋อจิง และคัมภีร์จวงจื๊อ(Language and reality in the Tao Te Ching and Chuang Tzu). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์. 2558. การเติบโตอย่างก้าวกระโดของนักท่องเที่ยวจีนกับผลกระทบต่อสังคมไทย. รายงานการศึกษาส่วนบุคคล หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 7 ปี 2558 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

ศศิภา เสริมพงษ์พันธ์. (2553). การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดภายหลังการใช้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (Changes in market structure after the implementation of ASEAN - China free trade area (ACFTA)). วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศิวิมล ศรีวิโรจน์มณี. (2543). บทบาทของครอบครัวไทยเชื้อสายจีนในการอบรมเลี้ยงดูบุตร : กระบวนการการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมชุมชนคลองคูเมืองเดิมสามแพร่ง(Socialization role of Sino-Thai family : cultural assimilation process in Khlong Khu Muang Derm Sam Phraeng Community). วิทยานิพนธ์มานุษยวิทยามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

ศักดิ์ศรี พิณทอง.  (2540). ยุทธวิธีการขยายอำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในช่วงสงครามจีนและญี่ปุ่น ค.ศ. 1931-1945 (Strategy of power expansion of Chinese Communist Party during Sino-Japnese War, A.D. 1931-1945). กรุงเทพฯ : สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  ดูเพิ่มเติม จีน (การเมืองและการปกครอง) 
 

ศานติ ภักดีคำ,นวรัตน์ ภักดีคำ. (2549) ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องห้องสิน ในเก๋งนุกิจราชบริหาร : อิทธิพลและความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมจีนกับศิลปกรรมจีนในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยและภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ศิระนันท์ รัตนาสมจิตร. (2547). เช็งเม้ง : ความหมาย พิธีกรรมและความเปลี่ยนแปลง. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ศิริภรณ์ บุญประกอบ. (2559). การใช้เพลงจีนเป็นสื่อในการเรียนรู้คำศัพท์และการแปลความหมายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.

ศิริพร  เลิศสินทรัพย์ทวี. (2564). การให้บริการภาษาจีนของโรงแรมขนาดเล็กย่านประตูน้ำกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาการดำเนินงานด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ของ 4 โรงแรมขนาดเล็ก (A Research on Chinese Language Service of Small Hostels in Pratunam District Bangkok : Take the Online and Offline Operations of Four Small Hotels as an Example) (曼谷水门地区小型旅社的汉语服务调查研究——以四家小型旅社线上线下经营为例).วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) วิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 


ศุภกาญจน์ สุจริต. (2559). คติความเชื่อและรูปแบบเทพเจ้า "ปุนเถ้ากง" ของชาวจีนในสมัยรัตนโกสินทร์ : กรณีศึกษาในเขต กรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระ (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ศุภมาส เอ่งฉ้วน. (2537). คำเรียกญาติภาษาจีนฮกเกี้ยนในภาคใต้ของประเทศไทย และเกาะปีนัง (Fujian kinship teams in Southern Thailand and Penang). วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล.(2524). สมาคมลับอั้งยี่ในประเทศไทย พ.ศ. 2367-2453. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์. 2539. พัฒนาการการดำเนินธุรกิจและการธำรงเอกลักษณ์ธุรกิจแบบจีน กรณีศึกษาสองตระกูล. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


ศุภวรรณ ชวรัตนวงศ์. (2540). บทบาทของชาวจีนในไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายถึงสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2172-2394  (The role of the Chinese in Thailand from the late Ayutthaya period to the Reign of King Rama III, 1629-1851).  วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศุลีมาน สุนทรเภสัช. (2548). เมืองหาดใหญ่ คนจีนกับการสร้างเมืองการค้าในภาคใต้. กรุงเทพฯ : สำนักงานสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ.

เศรษฐพงษ์ จงสงวน. (2552). การศึกษาอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในสถาปัตยกรรมจีน.วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121