Copyright 2022 - Custom text here

วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ และงานวิจัย เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านจีน เรียงตามพยัญชนะ ส
 

สกล ศุภมาศ.  (2549). ยุทธวิธีของเหมาเจ๋อตงในการขึ้นสู่อำนาจทางการเมือง (Mao Tse-Tung's strategy concerning accession of political leader).วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  ดูเพิ่มเติม จีน (การเมืองและการปกครอง) 
 

สงบ เมฆาอภิรักษ์. (2537). ความเชื่อในพิธีกรรมการเข้าทรงของชาวไทยเชื้อสายจีนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้. 


สดใส ขันติวรพงศ์. (2520). ประเทศไทยกับปัญหาอินโดจีนของฝรั่งเศส ค.ศ. 1937-1947 (พ.ศ. 2480-2490)(Thailand and the French Indochina question 1937-1957). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาพร เจริญกมลเกียรติ. (2544). ความเชื่อทางศาสนาของคนไทยเชื้อสายจีน :กรณีศึกษา วัดมังกรกมลาวาส . วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สมเกียรติ สิกขารักษ์สกุล. (2537).  บทบาทของสมาคมใหหนำกับการผสมผสานทางวัฒนธรรมในสังคมไทย : กรณีศึกษาโรงเรียนไหหลำ. วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมวิทยา สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สมชัย อุ่นแก้ว. (2554). ความร่วมมือทางทหารของไทยต่อจีนยุคหลังสงครามเย็น (จากรัฐบาลทักษิณ ถึง รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1) (Thailand’s military cooperation with China after the end of the cold war (from Taksin’s government to Yingluck government’s first cabinet). วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สมชาย มนูจันทรัถ. (2551). ปรากฏการณ์ใหม่ของประเพณีกินผักในจังหวัดภูเก็ต : กรณีศึกษาศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา,

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 

สมบูรณ์ สุขสำราญ. (2530) ความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมของชุมชนชาวจีน. กรุงเทพมหานคร : โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สมพงษ์ เมืองวัฒนะ. (2545). การวิเคราะห์แนวดำเนินทำนองของซอเดียวอี่ในวงดนตรีประกอบการแสดงงิ้วไหหลำ  คณะนำศิลป์. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต(มานุษยดุริยางควิทยา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
สมพร เดชแก้วภักดี. (2542). การจัดองค์กรและบทบาททางสังคมของสมาคมและมูลนิธิจีนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. ปริญญานิพนธ์ สาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
 

สมยศ พระสุขไทย. (2550). บทบาทจีนและอาเซียนต่อสงครามกัมพูชา (ค.ศ.1979-1991). วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)) มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  ดูเพิ่มเติม จีน (ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ)  

 
สมิทธิ์ จิรดิลก. (2552). การศึกษาภาพยนตร์เพลงงิ้วของบริษัท ชอว์ บราเดอส์ ในบริบททางสังคมและการเมืองของประเทศจีน (A study of Shaw Brothers' Huangmei Opera Genre within social and political context of China)วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


สรรเสริญ พรขุนทด . (2548) .สภาพการอยู่อาศัยในอาคารพาณิชย์พักอาศัยในย่านสำเพ็ง(Living conditions in commercial buildings of Sampheng area).วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรัญ เพชรรักษ์. (2545) ศาลเจ้า คน และก๋ง : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและเทพเจ้าผ่านพิธีกรรมกินเจ ศาลเจ้าไหหลำบ้านปากกะแดะ. :สุราษฎร์ธานี : สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สร้อยมุกข์ ยิ่งชัยยะกมล. (2544). นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน (ค.ศ. 1948-1957) (Thailand's foreign policy towards the People's Republic of China during Field Marshal P. Pibulsonggram's government (1948-1957). วิทยานิพนธ์ (ร.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ดูเพิ่มเติม จีน (ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ) 

สำนักผังเมือง. กองนโยบายและแผนงาน. (2555). รายงานการวิจัยเรื่องศาสนสถานประเภทศาลเจ้าในเขตกรุงเทพมหานครปีพ.ศ. 2554. กองนโยบายและแผนงานสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร. 

สายฝน วรรณสินธพ. (2551). ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออกเสียง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ในภาษาจีนกลางของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนและนักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีน (Factors affecting the HCU Chinese Major and Traditional Chinese Medicine students’ productions of the Chinese consonant). สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

สาวิตรี ทัพภะสุต. (2536). ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาวไทย จีน และตะวันตกในกรุงเทพฯ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์. (2553). ชีวิตสามัญชนจีนในกรุงเทพฯ ระหว่างพ. ศ. 2500-2517. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  ดูเพิ่มเติม จีน (การเมืองและการปกครอง) 

สิราวิชญ์ อภิวิชญ์ชลชาติ. (2554). การให้ความหมายการซื้อและการตั้งตี่จู้เอี๊ยของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลนครนครปฐม. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

สิรินท์ มณีสนองคุณ. (2559). ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้อบแห้งของนักท่องเที่ยวชาวจีน (Marketing factors influence Chinese tourist's decision to buy dried fruits).วิทยานิพนธ์การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

สิริยา เวียงนนท์. (2551). สภาพปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สิริวรรณ ลอพันธุ์ไพบูลย์  (2532). การศึกษาเปรียบเทียบบทบาททางจริยธรรมของตัวละครในละครและภาพยนตร์ชุดโทรทัศน์ไทย, จีน และญี่ปุ่น. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุกัญญา วงศ์คงเดิม. (2549). การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างนามวลีที่มี "de" ในภาษาจีน กับโครงสร้างในภาษาไทยที่มีลักษณะเดียวกัน (A comparative study of the "de" noun phrase structure in Chinese and its Thai equivalents). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุชาดา ตันตสุรฤกษ์. (2532). โพยก๊วน : การส่งเงินกลับประเทศไทยโดยชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สุชาวดี  เกษมณี. (2555). วรรณกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์จีนในสังคมไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

สุทิน โรจน์ประเสริฐ รัชนีพร ศรีรักษา พิมพ์พรรณ สุรนันท์ ลั่นทม จอนจวบทรง และ กิตติศักดิ์ ทองเจริญ. (2543). การศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาภาษาจีนสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (A study of effective computer assisted instruction on the Chinese language for Huachiew Chalermprakiet University students). สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

สุธิมา โพธิ์เงิน. (2553). จาก เฟิงเฉินเหยี่ยนอี้ สู่ ห้องสิน : การศึกษาวิเคราะห์การแปลและอิทธิพลของเรื่อง ห้องสิน ต่อวรรณกรรมและศิลปกรรมในสังคมไทย(From Fengshen Yanyi to Hongsin: an analytical study of the translation and the influences of Hongsin on literature and art in Thai society). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ และคณะ. (2544). จีนทักษิณ วิถีและพลัง. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย.

สุดา หัสสภาณุ. (2545). คำเรียกขานในภาษาจีนแต้จิ๋วที่ใช้โดยคนไทยเชื้อสายจีนในเยาวราช(Address terms in Teochiu used by Sino-Thais in Yaowarat). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุนทรี ชัยสถาผล.  (2543). การศึกษาเปรียบเทียบคำลักษณะนามในภาษาจีนกลางกับภาษาไทย (A comparative study of classifiers in Mandarin and Thai). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุนันท์ พวงพุ่ม. (2529). การศึกษาสารของผู้ประพันธ์สามก๊กฉบับต่างๆในภาษาไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สุนีย์ เดชวิริยะกุล. (2553). คติความเชื่อของชาวจีนในสมัยรัตนโกสินทร์ กรณีศึกษา ประติมากรรมรูปเคารพ. สารนิพนธ์มหาบัณฑิตสาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.


สุนีย์รัตน์ เดชวิริยะกุล. (2553). คติความเชื่อของชาวจีนในสมัยรัตนโกสินทร์ : กรณีศึกษาประติมากรรมรูปเคาพร. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สุภางค์ จันทวานิช และคณะ. (2534). ชาวจีนแต้จิ๋วในประเทศไทยและในภูมิลำเนาเดิมที่เฉาซัน. สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุภาภรณ์ อัษฏมงคล. (2551). ประวัติชีวิตหญิงสามัญชนชาวจีนสามรุ่น : อุดมการณ์ครอบครัวและความเป็นจีนในสังคมไทย. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 


สุมน อยู่สิน. พฤติกรรมการสื่อสารและผสมผสานกลมกลืนกับวัฒนธรรมไทย : ศึกษาเฉพาะชาวจีนในเขตเทศบาลเมืองนครเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุมิตร ปิติพัฒน์ และ เสมอชัย พูลสุวรรณ. (2549) กลุ่มชาติพันธุ์ไทในสาธารณรัฐประชาชนจีน : ประเด็นเกี่ยวกับถิ่นกำเนิด และการแพร่กระจายของภาษาและวัฒนธรรมไทสู่เอเซียอาคเนย์. กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 

สุรชัย ศิริไกร  วิเชียร อินทะสี ... [และคนอื่น ๆ]. (2553). การศึกษามูลเหตุ รูปแบบ และการแก้ไขการคอรัปชั่นในเกาหลีใต้ จีนและญี่ปุ่น (A study on causes, patterns, and remedies for corruption in South Korea, China, and Japan). ปทุมธานี : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ดูเพิ่มเติม จีน (การเมืองและการปกครอง) 

สุรีย์วรรณ เสถียรสุคนธ์. (2554). การสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน : สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไข. วิทยานิพนธ์ มศ.ม. (สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
 

สุวรรณ เสียงหิรัญถาวร. (2553). การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ (รายงานการวิจัย). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

สุวรรณา แซ่เฮ้ง. (王碧珠). 2558. การศึกษาการใช้ภาษาจีนธุรกิจในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวไทย (商务汉语在发展泰国旅游业的应用研究) วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อการสื่่อสารเชิงธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

สุวรรณี ดาวสดใส. (2530). การวิเคราะห์จิตรกรรมจีนสมัยราชวงศ์ซ่งเชิงปรัชญา.วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุวิชญ์ กาญจนประภาส. (2536) บทบาทชาวจีนในประเทศไทย วิเคราะห์ : เฉพาะกรณีการตั้งสมาคมลับอั้งยี่ในประเทศไทย การเข้าเป็นคนในบังคับของชาวต่างชาติ. วิทยานิพนธ์ศศ.ม. (สาขาวิชาประวัติศาสตร์) พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตรและ สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร.

เสาวนีย์ บุญประดับ.  (2552). ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าส่งออกของประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน(Thailand's export competitiveness relative to China). วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบันฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เสาวลักษณ์ หนูสวาสดิ์. (2546). การศึกษาเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างการลงทุนในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ดูเพิ่มเติม  จีน (การค้า)

แสงหงษ์ สุรนันทชัย. (2546).นโยบายต่างประเทศต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร. ปัญหาพิเศษ (รป.ม.) มหาวิทยาลัยบูรพา. ดูเพิ่มเติม จีน (ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ) 

แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย. (2541).  ความกตัญญูของชาวจีนที่สะท้อนผ่านพิธีกงเต๊ก : กรณีศึกษาพิธีกงเต็กจีนไหหลำในสังคมไทย (The Gratitude of Chinese as Reflected through A Chinese Funeral Rituals : A Case Study of the Hainanese Funeral Rituals in Thai Society. สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

แสน กีรตินวนันท์. (2557). กระบวนการสร้างความเข้มแข็งสวัสดิการชุมชนบนอัตลักษณ์ความเป็นจีน กรณีศึกษาชุมชนโบ๊เบ๊. ดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชาการบริหารสังคม ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โสภา รักษาพล. (2546). การศึกษาบทบาทของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และผลกระทบทางการค้าที่มีต่อประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ดูเพิ่มเติม  จีน (การค้า)

โสวัตรี ณ ถลาง. (2537). วัดญวณ : บทบาทด้านพิธีกรรมและความสัมพันธ์ที่มีต่อชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121