Copyright 2022 - Custom text here

วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ และงานวิจัย เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านจีน เรียงตามพยัญชนะ อ

อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช. (2547). อิทธิพลศิลปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอย่างสมัยรัชกาลที่ 3. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อดุลย์ ศรีคล้าย. (2548).  คุณธรรมของผู้ปกครองในวรรณกรรมสามก๊กตามกรอบแนวคิดของมาคิอาเวลลิ.วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตแขนงวิชาการเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

อภิพันธ์ ภคสกุลวงศ์.(2555) การสร้างยุทญศาสตร์ในการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์.ดุษฎีนิพนธ์สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  

อภิวัฒน์ คุ้มภัย. (2547). คำเชื่อม "e'r" ในภาษาจีนโบราณในหนังสือ ลุ่นยุหวี่ และการแปลเป็นไทย (Connector "ER" in Classical Chinese in Lunyu and its translation into Thai). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อมร ฟ้ามุ่ย. (2558).  นโยบายของไทยต่อการอพยพของชาวจีนระลอกใหม่ : ศึกษากรณีอำเภอแม่สาย เชียงแสน และเชียงของ จังหวัดเชียงราย  (THAILAND'S POLICY TOWARDS THE NEW WAVE OF CHINESE MIGRATION: A CASE STUDY OF MAE SAI, CHIANG SAEN AND CHIANG KHONG DISTRICTS IN CHIANG RAI PROVINCE)  วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อรชา  เทพจินดา. (2562). การเปรียบเทียบแบบเรียนภาษาจีนระดับต้นของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม (หนังสือภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร)  (หนังสือภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน) (หนังสือภาษาจีนพื้นฐาน) (The Comparative Study of Chinese Textbooks in Nakhonpathom Vocational College : A Case of Chinese Communication, Chinese Communication (Practical Usage), Rudiments of Chinese Language) (佛统职业学院初级汉语教材对比研究——以《交际汉语》、《交际汉语第一册(实用篇) 、《汉语入门》为例). วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.


อรพรรณ ฐานะศิริพงศ์ .(2555) .กระแสวัฒนธรรมจีนบาบ๋าในบริบทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี ถนนถลาง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (The current of Baba-Chinese culture in context of cultural tourism : a case study of Talang Road, Muang District, Phuket Province). วิทยานิพนธ์มานุษยศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. (2515). ประมวลการอภิปรายของรัฐบาลไทย กรณีผู้แทนจีนในสหประชาชาติ. (Collection of the Thai government debates on the question of China's representation in the United Nation 1950-1971). กรุงเทพฯ : ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูเพิ่มเติม จีน (ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ)  

อรวรรณ สวัสดี. (2559). ศาลเจ้ากับชุมชน : บทบาทของศาลเจ้าที่มีต่อชุมชนบ้านปากน้ำท่าทอง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคล (ศิลปศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อักษรศรี พานิชสาสน์. (2549). การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-มณฑลตะวันตกเฉียงใต้ของจีน : ความเป็นไปได้ โอกาส และอุปสรรค (The economic linkages between Thailand and China's Southwestern Provinces : possibility, opportunities and obstacles). วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  ดูเพิ่มเติม  จีน (การค้า)

 
อักษรศรี พานิชสาส์น. (2550). โครงการวิจัยจุดเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างไทย-จีนตอนใต้ บนเส้นทางและบริเวณสองฝั่งคุน-มั่น กงลู่ (Kunming-Bangkok highway) ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South economic corridor). [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.]. ดูเพิ่มเติม  จีน (การค้า)
 
อักษรศรี พานิชสาส์น, ชาญชัย วีระประดิษฐ์ศิลปะ และ Li Renliang. (2552).โครงการศึกษาวิจัยและจัดทำคู่มือมาตรฐานและกฎระเบียบในการส่งออกสินค้ายางและผลิตภัณฑ์ยางไปยังประเทศจีน. กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ดูเพิ่มเติม  จีน (การค้า)

อักษรศรี พานิชสาส์น และคณะ. (2553). โครงการศึกษาวิจัยการจัดทำข้อมูลการเจาะตลาดเชิงลึกเพื่อขับเคลื่อนการค้าของ SMEs ไทยสู่ประเทศจีนภาคใต้/ตะวันตก : ภายใต้โครงการ ASEAN SMEs Partnership roadmap. กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ดูเพิ่มเติม  จีน (การค้า)

อักษรศรี พานิชสาส์น และคณะ. (2549). โครงการศึกษา "โอกาส ปัญหา และอุปสรรคทางการค้าในการเข้าสู่ตลาดจีนอันเป็นผลมาจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน-จีนโดยเจาะลึกเป็นรายมณฑล". กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD). ดูเพิ่มเติม  จีน (การค้า)

อังคณา แสงสว่าง. (2550). บทบาทของเศรษฐกิจของชาวจีนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่าง พ.ศ. 2398-2475. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (สาขาวิชาประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง. (2558). การพัฒนาทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาไทยสำหรักนักศึกษาชาวจีน. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย). มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.
 
อัญชลี แสนสุขโชติ. (2549). เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน(International Political Economy : Study on Asean-China Free Trade Agreement.) วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

อัษมา มหาพสุธานนท์. (2553). ความเป็นหญิงจีนในนวนิยายของนักเขียนสตรีจีนยุคหลังเหมา (Chinese womanhood in Post-Mao women's novels). วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาณัติ  เตชะวัฒนเมธา. (2564). ศึกษาการใช้ภาษาจีนธุรกิจในธุรกิจนำเข้าสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของประเทศไทยจากประเทศจีน : กรณีศึกษาบริษัท ไอเดียคอร์เปอร์เรชั่น (2006) จำกัด (Chinese Usage for Import Furniture from China : A Case Study of Idea Corporation (2006) Company Limited) (泰国进口中国家具商务汉语应用研究——以IDEA公司为例). วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ) วิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

อารยา พนมไพรรัตน์. (2542) .การเปรียบเทียบสุยหู่จ้วนกับซ้องกั๋ง(A comparison of Shui Hu Zhuan and Song Kang). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อารีรัตน์ แซ่คง. (2539). ประเพณีตรุษจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้

อุทัช เกสรวิบูลย์. (2553). อัตตาณัติในหลุนอี่ว์ : บทวิเคราะห์ไจ๋หว่อ. (Autonomy in the analects : an analysis of Zai Wo). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อุรา เด่นวิภัยเลิสล้ำ. (2548). การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนที่มีคำว่า เงิน ทอง และของมีค่าในภาษาจีนกับในภาษาไทย(A comparative study of Chinese and Thai idiomatic expressions on silver, Gold and valuable objects). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกรินทร์ สี่มหาศาล. (2526). ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับสาธารณรัฐประชาชนจีน : วิเคราะห์ปัจจัยเสริมสร้าง ที่ทำให้ญี่ปุ่นสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตกับจีน(พ.ศ.2515) (The Sino-Japanese relations : an analysis of positive factors for Japan's establishment of diplematic relations with China (1972)).วิทยานิพนธ์ (ร.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ดูเพิ่มเติม จีน (ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ) 
 

เอกสิทธิ์ พงษ์ไสว.(2554). จีนกับการให้ความช่วยเหลือโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านระหว่าง ค.ศ. 1988-2008 (China’s assistance to Iran’s nuclear program during 1988-2008)วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เอมอร ชลพิไลพงศ์. (2545). การสื่อสารเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมของชาวจีนในเขตไชน่าทาวน์ (Communication for cultural transmission of chinese people in China Town). วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอมอร โชคสุพัฒน์. (2553). การศึกษาการแพร่กระจายวรรณคดีจีนสมัยปัจจุบันในประเทศไทย (The study of diffusion of modern Chinese literature in Thailand) วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

เอื้อนจิตร จั่นจตุรพันธ์. (2524). วิเคราะห์วรรณกรรมจีนแปล. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

เอื้อมพร ศรสุวรรณ. (2548) การรับรู้เรื่องชาวจีนของชนชั้นนำทางการเมืองไทย พ.ศ. 2438-2475. (The Chinese in The Thai political elite's perception, 1895-1932). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121