Copyright 2022 - Custom text here

วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ และงานวิจัย เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านจีน เรียงตามพยัญชนะ L
 

Lan, Changlong. (2012). Settlement and cultural transition : a case study of the Hokkiens in Bang Nam Phueng community, Prapradaeng District, Samutprakan Province. (การตั้งถิ่นฐานและการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชาวไทยสายฮักเกี้ยนในชุมชนบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

Lan Yandan. (2561). เทศกาลเช็งเม้ง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายแต้จิ๋วในจังหวัดกรุงเทพมหานครและชาวจีนแต้จิ๋วในเมืองซัวเถา. (Qingming Festival : A Comparative Study of Practices of the Chaozhou Chinese in Bangkok and Chaozhou People in Shantou). วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

Li Hong. (2556). การบูชาจีนในประเทศไทย--ความเชื่อที่เกี่ยวกับพระถังซัมจั๋ง ไต้ฮงกง และเจิ้งหือในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ (สาขาภาษาศาสตร์คลาสสิกจีน). มหาวิทยาลัยชานตง.
 
Li Houjie. (2560). การเปรียบเทียบวัฒนธรรมชนเผ่าอาข่าของประเทศไทย และชนเผ่าฮาหนีของสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านความเชื่อและเครื่องแต่งกาย (A Comparative Study of Ethnic Groups Culture : The Akha in Thailand and the Hani in the People's Republic of China in Terms of Beliefs and Custumes). วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

Li Jinyi. (2564). การวิจัยข้อสอบวัดระดับภาษาจีนระดับ 4 ปี 2018 ในส่วนของข้อสอบการฟังและกลยุทธ์การเรียนการสอน จากชุดหนังสือข้อสอบจริง (A Research and Teaching Strategies of Listening Part on Real Test Collection of New Chinese Proficiency Test (HSK Level 2 2018 Edition)  (《汉语水平考试真题集》HSK四级2018版)听力部分试题研究及教学策略). วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) วิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 
 
 
 
 
Li Keyao. (2561). การดำรงชีวิตของนักข่าวชาวจีนในสังคมไทย : กรณีศึกษา นักข่าวชาวจีนในกรุงเทพมหานคร (The Ways of Living of Chinese Journalists in Thai Sociey : A Case Study of Chinese Journalists in Bangkok).วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 
Li Lingyu. (2564). การวิเคราะห์เปรียบเทียบคำลักษณนามที่ใช้กับสัตว์ในภาษาจีนกับภาษาไทยในหนังสือภาษาจีน (Liang Ci Yi Dian Tong Comparative Analysis of Chinese and Thai Animal Classifier Words : A Case Study of the Prompt Understanding of Measure Words) (汉泰语动物分类词对比分析研究——以《量词一点通》一书为例). วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) วิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.  WORDS)

Li Man. (2564). วิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนในตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (Way of Life of Chinese -Thai People in Tambol Pak Nam Pho, AMphoe Mueang Nakhon Sawan, Nakhon Sawan Province). วิทยานิพนธ์ (การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 
Li Ruiyu. (2557). วิถีชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าคนไทยเชื้อสายจีนในตลาดน้ำโบราณบางพลี. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง) มหาวิทยาลัวหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 

Li Yahua. 2561. การวิเคราะห์หลักสูตรภาษาจีนนานาชาติระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร. (The analysis of Chinese language curriculum of international kindergarden in Bangkok of Thailand). (泰国曼谷地区国际幼儿园汉语课程设置现状研究)วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

LI YANLING. (2564). การศึกษาวิเคราะห์เชิงประยุกต์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ในการสอนภาษาจีนนานาชาติ : กรณีศึกษาของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) (Analysis and Research on the Use of ICT in Teaching Chinese in an International Context : Evidence from Singapore International School of Bangkok)
(ICT信息通信技术在国际汉语教学中的应用分析 与研究——以泰国新加坡国际学校为例). วิทยานิพนธ์  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) วิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 


Li Yuanyuan. (李亚华)(2559). ภาพสะท้อนคนไทยเชื้อสายจีนกลุ่มอั้งยี่ในนวนิยายชุด เลือดทระนง. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 

LI ZHIFA. (2564). การวิเคราะห์และสำรวจสถานภาพการฝึกงานสอนภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน : กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน ปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Investigation and Analysis on Current Situation of Teaching Practice of Masters Students Majoring in Teaching Chinese Language: A Case Study of Master's Students Majoring in Teaching Chinese Language in Year 2019 from Huachiew Chalermprakiet University)
(汉语教学硕士生教学实习现状调查与分析——以华侨崇圣大学汉语教学专业62级硕士生为例). วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) วิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 
LI ZIXIONG. (2564). การออกแบบการเรียนการสอนภาษาจีนออนไลน์ในช่วงที่มีผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 : กรณีศึกษาวิชาพัฒนาทักษะการพูดของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประเทศไทย (A Study on the Design of Chinese Online Teaching in the Ipidemic Mode: Take the Oral Course of the Developement of English-Chinese Program (International Program) from Huachiew Chalermprakiet University as Example)  (疫情模式下汉语网络课堂教学设计——以泰国华侨崇圣大学双语系口语课为例). วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) วิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 
Liao Weiqing. (2561). ภาพสะท้อนสังคมชาวประมงจากวรรณกรรมของอัศศิริ ธรรมโชติ (Reflections of Communities of Fisherman in Literary Work of Ussiri Dhanachot). วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 

Liao, Xuimei. (2014). The culture of flying kites in Thai and Chinese societies background and development. (วัฒนธรรมการเล่นว่าวไทยและจีน : ภูมิหลังและพัฒนาการ). วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Lijiao Yin (2561). การพัฒนาโปรแกรมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวแบบพรีเมี่ยมในประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน. (Marketing Development Program for Premium Tourism in Thailand for Chinese Tourists)วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

Lin Chunjun, Chen Liming. (1999). Research on Chaozhou Opera Repertoire’s Play Scripts. Guangdong: Guangdong People Press.


Liu Huajin (刘华津). (2561) .การวิเคราะห์ความสามารถในการสื่อสารทางวัฒนธรรมและกลยุทธ์การส่งเสริมของครูประถมและครูมัธยมในเขตกรุงเทพมหานคร (A brief analysis on improving intercultural communication competency of a local Thai teacher who teaches Chinese in Thailand). (泰国曼谷地区本土中小学汉语教师跨文化交际能力探析与提升策略วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

Liu Yiming. (2564). การสำรวจประสิทธิภาพการเรียนและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนภาษาจีนของนักเรียนอนุบาลในประเทศไทย : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าสาขาเพชรเกษม ประเทศไทย. (Survey of Learning Efficieny and Factors Influencing Chinese Language Learning of Kindergarteb Students in Thailaind : A Case Study of Denla Kindergarten, Petkasem Branch, Thailand) (泰国幼儿汉语的学习效果及影响因素调查——以泰国Denla 幼儿园Petkasem校区为例). วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) วิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 
Long Gaoyun. (2557). ศาลเจ้าหน่าจาซาไทจื้อ : ความเชื่อรูปเคารพและบทบาท. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สาขาวิชาไทยศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา.
 

Lu Wei. (杨搏)  2558. Research on Compose Poetry of Thai-Sino Little Poems Mill. (泰华"小诗磨坊" 创作实践试探陆伟) วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.


Liu, Xinjing. (2014). Identities of students in the faculty of Chinese Medicine, Huachiew Chalermprakiet University. (อัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

LU Xiaosong. (2561). การวิเคราะห์เพลงพื้นบ้านของชนเผ่าจ้วง (The Analysis of zhuangzu Folk Songs). วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


Lu Zuoxi. (2561). ภาพสะท้อนเยาวชนไทยในวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว ประเภทนวนิยาย พ.ศ. 2556-2557. (Reflections of Thai Youths in Wankaew Awarded Novels, 2013-2014). วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121