Copyright 2022 - Custom text here

วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ และงานวิจัย เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านจีน เรียงตามพยัญชนะ Y

 

Yan Xin. (2564). การวิจัยรูปแบบการสอนการพูดภาษาจีนในโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลไทย : กรณีศึกษาโดยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 (To Explore the Teaching Mode of Oral Chinese in Thai Government School : A Case Study of Bodindecha (Sing Singhaseni) 2 Senior High School)(泰国政府学校汉语口语课教学模式探究——
以BODINDECHA (SING SINGHASENI) 2高级中学为例).วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) วิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

 

Yang Bo. 2558. วิเคราะห์ปรากฏการณ์ของผลงานคลาสสิกวรรณกรรมประวัติศาสตร์สมัยใหม่ในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ปัจจุบัน. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 

Yang Dan. (2553). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนขั้นพื้้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (รายงานการวิจัย). ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.


Yang Quan. (杨荃) 2558. ภาษาของนักปราชญ์ : การศึกษาเปรียบเทียบบทพรรณนาของ Qian Zhongshu and Yang Jiang.(智者的话语----钱钟书与杨绛散文比较研究) วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 
Yang Shuncai. (2564). การศึกษาแรงจูงใจและกลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาจีนของผู้เรียนวิชาเอกภาษาจีนในมหาวิทยาลัยบูรพาประเทศไทย (An Investigation of Learning Motivation and Strategies of Chinese Major Students at Burapha University of Thailand) (泰国东方大学汉语专业学生学习动机与策略之调查研究).วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) วิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 
Yanyan Zheng.(2553). การมองคุณค่าทางวัฒนธรรมจากการผสมผสานของวรรณกรรมไทย-จีน. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 
Yao Zumin. (2564). การออกแบบการเรียนการสอนตัวอักษรจีนพื้นฐานเริ่มจากศูนย์สำหรับระดับประถมศึกษาด้วยทฤษฎี “ห้องเรียนกลับด้าน” และการศึกษาเชิงปฏิบัติ : กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) ปทุมธานีประเทศไทย (The Design and the Practical Study of Teaching Chinese Characters for Beginners from Zero in Elementary Education with "Flipped Classroom" Approach : Case Study at Kajonenetiyut School in Pathum Thani, Thailand) (“翻转课堂”理论视域下的小学零基础汉字教学设计及实践研究——以泰国巴吞他尼凯乔内蒂尤特学校为例). วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) วิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 
Yin Shasha. (2564). บทวิจัยการเรียนการสอนภาษาจีนในสภาวะแวดล้อมแบบสองภาษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ --- โรงเรียนอนุบาลสิรีณไตรภาษา (Research on Children's Chinese Acquisition Status in Thai-English Bilingual Environment---A Case Study of Triple Trees (Trilingual) International Kindergartens in Bangkok) (泰英双语环境下幼儿汉语习得现状研究——以曼谷 Triple Trees(Trilingual) 国际幼儿园为例).วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) วิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 
Yu Huitai. (2547). การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการบอกเวลาในภาษาไทยกรุงเทพฯ และภาษาจ้วส้างซี. วิทยานิพนธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 
Yu Xingmeng. (2564). การศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิผลของการใช้แอปพลิเคชันช่วยสอนภาษาจีนระดับต้นในประเทศไทย : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด. (The Effectiveness Analysis of the Chinese Language Learning App on the Elementary Chinese Teaching in Thailand : Tak e Stamford International University an an Example) (汉语学习APP在泰国初级汉语教学中的有效性分析——以泰国斯坦福国际大学为例). วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) วิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 
Yuan Kai. (2014). The Roles of NGOs in Promoting the Thai and Chinese Cultures. Master’s Thesis, Shandong University.

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121