Copyright 2022 - Custom text here

วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ และงานวิจัย เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านจีน เรียงตามพยัญชนะ Z

Zarchi, A. M. (2011). Ethinc Chinese women in Thai novels : the negotiation of identity, genderand generationaltransitions.Doctoraldissertation. Department of Thai Studies,  Faculty of Arts Chulalongkorn University.

Zeng Aiping. (2560). การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู. (Chinese Language Learning Management of Secondary Schools in Pathumthani Province as Perceived by School Administrators and Teachers). วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

 
Zhang Changhong. (2010). From Local Opera to National Art: A Study of The Identity of Chaozhou Opera in Thailand. Chinese Literature Journal.
 
Zhang Changhong. (2010). God Worshipping Performance in Chaozhou Opera and Thai-language Chaozhou Opera: Sociological Reflection on
Thailand Chaozhou Opera. Southeast Asian Studies.
 
ZHANG WEN. (2563). วิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนยูนนาน บ้านเทอดไทย ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 

Zhang, Xiaojing. (2014). The social role in Chinese religion and cultrue of Poh Teck Tung foundation between 2000-2014 (บทบาททางสังคมด้านศาสนาและวัฒนธรรมจีนของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พ.ศ. 2543-2557). วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

Zhang Zimu. (2564). การศึกษาความเหมาะสมของการใช้หนังสือแบบเรียน  “SHUANG SHUANG ZHONG WEN” ในโรงเรียนนานาชาติ มอนเตสซอรี่ ประเทศไทย (Applicability Research og "Shuang Shuang Chinese" in Montessori International School Bangkok) (《双双中文》在泰国曼谷科学启蒙国际学校的适用性研究).วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) วิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

Zhao Jiaoyue.  2558. การศึกษาความแตกต่างการใช้คำศัพท์ และวิธีการสอนภาษาจีน เกี่ยวกับปลา งู หนอน เต่า ในคลังคำศัพท์. (语料库视野下的现代汉语动物代表词义项分布及其对外汉语教学策略研究----以 "鱼 ,蛇,虫,龟" 为例) วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

Zheng Cuixiang. (2557). มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ : ประวัติศาสตร์บอกเล่าก่อตั้งและบทบาทด้านความสัมพันธ์ไทย-จีน. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม (สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ).

Zhou Juan. (2564).  การสอนวาดภาพพู่กันจีนที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียนไทย : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์นนทบุรี (The Research on the Application of Chinese Painting Teaching in Chinese Culture Activity Class in Thailand : A Case Study of Anurajaprasit School in Thailand)(国画教学在泰国汉语文化活动课中的应用研究——以泰国暖武里皇家学校为例). วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) วิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 

Zhao Peng. (2558). การศึกษาเปรียบเทียบนิทานพื้นบ้านภาคเหนือของไทยกับนิทานพื้นบ้านชนเผ่าจ้วงของจีน. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

Zhao Shanshan. (2564). การศึกษาวิจัยภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยววัดไทยและการสอนที่เกี่ยวข้อง : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดจักรวรรดิ. (Research Study of Chinese Language for Thai Temple Tourism and Related Teachings : A Case Study of Wat Chakrawat School) (泰国寺庙旅游汉语与相关教学研究——以扎噶佤学校为例). วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) วิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

Zhao Yanyan. (2561). วิถีชีวิตของคนไทยสังคมเมืองที่สะท้อนผ่านในรายการโทรทัศน์ "วัฒนธรรมชุบแป้งทอด" (Urban Thai Ways of Life Reflected in the "Watanatham Chuppangtod" Television Program. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 
Zhao Yunzhu. (2559). สมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง ประเทศไทย  : บทบาทด้านสังคมและวัฒนธณรมที่มีต่อสังคมไทย. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 
ZHU WANYING.(2560). การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมชนเผ่าลีซอ : กรณีศึกษาชนเผ่าลีซอ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย และชนเผ่าลีซอเขตปกครองตนเองนู่เจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121