Copyright 2022 - Custom text here

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ก่อตั้งโดย ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ในวาระครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้ง ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้รวบรวมสารสนเทศ เกี่ยวกับท่าน จากหลายๆ แหล่ง เพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้า ต่อไป


 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121