Copyright 2022 - Custom text here

รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

และ คณะผู้บริหารตลอดจนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาชาว มฉก.

โดยมีตัวแทนบุคลากร ศูนย์บรรณสารสนเทศ จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมงานแห่เทียนพรรษ

และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

ภายในบริเวณวัดศรีวารีน้อย จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 11 กค.2565 จำนวน 39 ต้น

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทําบุญและถวายเทียนพรรษาประจำปี 2565 ด้วยยอดปัจจัย จำนวน 22,022 บาท

ขออนุโมทนาสาธุมาไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121