Copyright 2022 - Custom text here

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ตัวแทนศูนย์บรรณสารสนเทศเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

จากการส่งวีดีโอเข้าประกวดในกิจกรรม Best Life Best Practice ค้นหาสุดยอดประหยัดทรัพยากร

ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการประหยัด

ที่ส่งเสริมให้คณะวิชาและหน่วยงานนำแนวทางการประหยัดทรัพยากรมารณรงค์ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน

และ สามารถเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่น

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121