Copyright 2022 - Custom text here

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำกลางสมุทรปราการ จำนวน 5 ท่าน

ได้รับมอบหนังสือบริจาคจำนวน 600 เล่ม จากบรรณารักษ์ฯแผนกจัดหาฯ

เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังการอ่าน การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังต่อไป

และยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ลดความเหลื่อมล้ำ และช่วยขจัดการไม่รู้หนังสือได้อีกด้วย

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121