Copyright 2022 - Custom text here

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. คุณเย่ชางจี๋ ผู้แทนจากศาลเจ้าฮั่วกวง กรุงเทพ ฯ

พร้อมด้วยคุณภูชิต ธนกรเจริญ ประธานศาลเจ้านำเหยามาโจ้ว ประเทศไทยและคณะ

เข้าพบอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเพื่อมอบของที่ระลึก

และเยี่ยมชมห้องสมุดวัฒนธรรมศาสนาเต๋า ห้องสมุดภาษาจีน ภายในอาคารบรรณสารสนเทศ

หลังจากนั้นได้ร่วมกันประชุมหารือกับทางตัวแทนศูนย์บรรณสารสนเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรม การประชุมทางวิชาการในเรื่อง "ศาสนาเต๋ากับเทศกาลกินเจ และความเชื่อทางคติชนวิทยาในเทศกาลกินเจเดือนเก้าของชาวจีนโพ้นทะเล"

โดยกิจกรรมกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 และวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ในเวลา 09.00 น.-12.00 น.

ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตบางพลี และวิทยาเขตยศเส

 

 

 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121