Copyright 2022 - Custom text here

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้แนะนำการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา

ให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ณ ห้องบรรยาย 7 อาคารอำนวยการ ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์

 

 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121