Copyright 2022 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

ให้กับบุคลากรของสำนักพัฒนาวิชาการ จำนวน 17 ท่าน

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A อาคารบรรณสาร ชั้น 1

 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121