Copyright 2021 - Custom text here

 

ภาพบรรยากาศ การอบรมวิธีการเขียน Blog ด้วยโปรแกรม WordPress
เพื่อจัดทำเป็นคลังความรู้ของศูนย์บรรณสารฯ
ในวันที่ 7 มกราคม 2559  เวลา 09.00-12.00 น.  และ เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (Lab C)  ชั้น1  อาคารบรรณสาร

โดยมีบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121