Copyright 2021 - Custom text here

 

ภาพบรรยากาศ บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้ารับการอบรม Green Office
เมื่อผ่านรอบคัดเลือกในโครงการประกวดสำนักงานสีเขียว
ในวันที่ 21, 28-29 มีนาคม   เวลา 09.00-16.00 น.
ณ กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121