Copyright 2021 - Custom text here

 

ภาพบรรยากาศ  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์บรรณสารสนเทศ
เข้าศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บรรยายโดย ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
และ นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารและประกันคุณภาพ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559  เวลา 09.30-11.00 น. 

 

  
 
                  
 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121