Copyright 2022 - Custom text here

 

ภาพบรรยากาศ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์บรรณสารสนเทศ
เข้าศึกษาดูงาน ณ หอจดหมายเหตุ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559  เวลา 15.00-16.30 น. 

 

  
 
  
 
 

  
 
 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121