Copyright 2022 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เป็นกรณีพิเศษ หลังจากเข้าศึกษาดูงานในส่วนอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีการพาชม ห้องสมุดภาษาจีนและห้องสมุดการแพทย์แผนจีน ห้องทรงอักษร (ห้องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ชั้น 5 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น.

 

 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121