Copyright 2021 - Custom text here

 

โครงการเตรียมความพร้อมอพยพหนีไฟของอาคารบรรณสาร
ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น.

การอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อ ให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง อัคคีภัย
การปฐมพยาบาลผู้ประสบเหตุไฟไหม้ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนำส่งโรงพยาบาล

บรรยายโดย อาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
มีบุคลากรจากหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารสนเทศ กองอาคาร แม่บ้าน
แผนกบริการคอมพิวเตอร์  บ.อินโนเวชั่น และ รปภ. เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้ง

  

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121