Copyright 2021 - Custom text here

 

 ภาพบุคลากรจากมหาวิทยาลัวหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยาย
เรื่อง เทคนิคการมอบหมายงานและการติดตามงาน และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 


  

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121