Copyright 2022 - Custom text here

ภาพบรรยากาศ  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ  ครั้งที่ 7/2559
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559  เวลา 13.30-15.30 น. 
ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2  ศูนย์บรรณสารสนเทศ
โดยมี นักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ ชั้นปี 3 จำนวน 9 ท่าน และ
บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ จำนวน 5 ท่าน เข้าฟังบรรยาย
 
   
 
    
 
 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121