Copyright 2021 - Custom text here

 

การอบรมการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว กิจกรรมในความร่วมมือห้องสมุดสีเขียว

เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก. และ หัวหน้าแผนกฯ ร่วมเข้าการอบรม

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121