Copyright 2021 - Custom text here

 

ผู้อำนวยการและคณะกรรมการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บรรณสารสนเทศ
เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานของห้องสมุดให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ณ ห้องสมุด กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121