Copyright 2021 - Custom text here

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศเป็น 1 ใน 10 ห้องสมุดนำร่องรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์พัฒนาห้องสมุดสีเขียว

โดยท่านอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ และบุคลากรฯ

ให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121