Copyright 2022 - Custom text here

ภาพบรรยากาศ  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ  ครั้งที่ 9/2559
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 13.30-15.30 น. 
ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2  ศูนย์บรรณสารสนเทศ
โดยมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3
และ บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ  เข้าฟังบรรยาย
 
   
 
    
 
    
 
 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121