Copyright 2022 - Custom text here

 

ภาพบรรยากาศ  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ  ครั้งที่ 10/2559
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 13.30-15.30 น. 
ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2  ศูนย์บรรณสารสนเทศ
บรรยายโดย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ และหัวหน้าแผนกฯ
ให้ความรู้เกี่ยวกับ การประหยัดพลังงาน การประเมินคุณค่าสารสนเทศบนเว็บ
การสืบค้นผ่าน Web OPAC, E-Resource, ScienceDirect, Open Access,
การยืมระหว่างห้องสมุด (ILL) Plagiarism การเขียนรายการอ้างอิง
และการติดตั้งโปรแกรม VPN เพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัย
ใหักับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ 2 เข้าฟังบรรยาย
 
   
 
    
 
    
 
 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121