Copyright 2021 - Custom text here

ภาพบรรยากาศ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ และคณาจารย์

ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการคณะเยี่ยมชมจากหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บรรณสารสนเทส และศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เรื่อง การบริหารมหาวิทยาลัยต้นแบบเศษฐกิจพอเพียง การดำเนินการตามหลัก 7 ส และ การประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม 6 ประการ

 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121