Copyright 2023 - Custom text here

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียว และรางวัลพิเศษสำหรับผู้บริหารที่มีการนำเสนอดีเด่น

แบบคม ชัด ลึก hit the points รวมทั้งร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด

 

 

 

 

 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121