Copyright 2021 - Custom text here

คณะกรรมการจัดการความรู้ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ

"การพิมพ์แบบจดหมายและหนังสือรูปแบบต่างๆ"

บรรยายโดย นางสาวธันฑ์ชนก มากพันธุ์ (เลขานุการศูย์บรรสารฯ)

ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น 1 อาคารบรรณสาร

เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560  เวลา 10.00 – 12.00 น.

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121