Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลออนไลน์ รวมทั้งฐานข้อมูลประเภท Open Access เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลประกอบการเรียน การสอน การค้นคว้า วิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสัมมนากลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้สถานที่่ในการหารือ ระดมสมอง เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดย ผู้อำนวยการ

ได้ให้การต้อนรับ นำชม พร้อมให้ข้อมูลต่อกรรมการตรวจประเมินรับรองหลักสูตรเทคนิคการแพทย์มหาบัณฑิต

ณ อาคารบรรณสารสนเทศ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.30 น.

 

 

  


  

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121