Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมประชุมหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 4 (ปี 2560) และการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความท้าทายของห้องสมุดกับการจัดการพลังงานในยุค Thailand 4.0 โดย นายพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วันที่ 18 กรกฎาคม 2560)

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121