Copyright 2021 - Custom text here

รองศาสตราจารย์ อิสยา จันทรานุชิต รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรการสอนภาษาจีน ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ ภาษาไทย และการบริหารสวัสดิการสังคม

และพาเยี่ยมศูนย์บรรณสารสนเทศ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญ

 โดยมี ดร.ธเนศ อิ่มสำราญ ผู้ช่วยคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

   อาจารย์สุวัฒน์ เพียรพาณิชย์สกุล อาจารย์คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน และช่วยงานที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ เป็นผู้บรรยาย และนำชม

  

   

   

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121