Copyright 2021 - Custom text here

เรียนภาษาจีน ด้วยความสนุก เพื่อพร้อมการให้บริการ เพื่อความเป็นผู้นำด้านจีนศึกษา

บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ อบรมภาษาจีน เพื่อให้สามารถสื่อสารและให้บริการ เป็นหนึ่งใน

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพร้อมในการเป็นผู้นำด้านจีนศึกษา ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121