Copyright 2022 - Custom text here

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง ทักษะการสืบค้นเพื่อสนับสนุนการค้นคว้า และการป้องกันการลักลอกทางวิชาการ ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1-2 จำนวน 60 คน

โดยแนะนำระบบการสืบค้น WorldCat Discovery ของระบบห้องสมุด WorldShare Management Services (WMS) ซึ่งจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2560 แต่ในระหว่างนี้ สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดที่เป็นสมาชิก OCLC มากกว่า 7,200 แห่ง ทั่วโลก และสามารถให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดได้อีกด้วย

ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ ชั้น 3

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.

 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121