Copyright 2021 - Custom text here

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ หัวหน้าแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ และหัวหน้าแผนกทรัพยากรการเรียนรู้ เข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ "บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยในยุคไร้พรมแดน : Information Services for Research in the Age of No Boundaries"  โดยวิทยากรภาคเช้า คือ Ms. Liang Shuang จากห้องสมุด ISEAS ประเทศสิงคโปร์ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อเรื่อง "Research Support Services for Specific Content" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ เป็นผู้ดำเนินการรายการ ช่วยสรุป พร้อมเสนอประเด็นที่น่าสนใจให้กับผู้ฟังอีกด้วย

ช่วงบ่าย เสวนาวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย" โดย นางนฤมล กิจไพศาลรัตนา ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในงานนี้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้พิจารณาคัดเลือกหนังสือที่เป็นประโยชน์ในกิจกรรม เพื่อนห้องสมุด ที่ห้องสมุดในเครือข่าย นำหนังสือมาแลกเปลี่ยนและให้ผู้ร่วมงานพิจารณาคัดเลือกกันอีกด้วย

วันศุกร์ที 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121