Copyright 2022 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ นำโดย

หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ และ หัวหน้าแผนกทรัพยากรการเรียนรู้

นำเสนอพร้อมสาธิตการสืบค้นข้อมูลระบบ WorldCat Discovery ให้แก่ คณาจารย์คณะกายภาพบำบัด จำนวน 20 ท่าน

เมื่อวันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 - 15.30 น.

ณ อาคารเรียน ชั้น 4 ห้อง 2415 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121