Copyright 2022 - Custom text here

คุณเย่ ชางจี๋ ที่ปรึกษาอธิการบดี ได้มอบหนังสือเพื่อเข้าห้องสมุดศาสนาและวัฒนธรรมเต๋า ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ผ่าน อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ พุ่มวิเศษ) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์)
เพื่อให้บริการต่อไป

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121