Copyright 2022 - Custom text here

"ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ"
     บรรยายแนะนำพร้อมสาธิตการสืบค้นระบบห้องสมุด WorldShare Management Services (WMS) พร้อมแนะนำฐานข้อมูลที่สำคัญและ แหล่งสารสนเทศทางด้านสังคมสังเคราะห์และบริการสังคม รวมทั้งการเขียนงานวิจัยอย่างไรที่ไม่เข้าข่ายการลักลอกทางวิชาการ และการเขียนอย่างไรเพื่อจะได้รับการตีพิมพ์..... ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ตามคำเชิญของ ผศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร ประธานหลักสูตรปริญญาเอก โดยมีบรรยากาศของการซักถามตลอดเวลาและสนใจเป็นอย่างยิ่ง จากนักศึกษาและอาจารย์ที่ร่วมฟัง

เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น.

ณ ห้องประชุมคณะสังคมสงเคระห์ศาสตร์

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121