Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “เขยิบมาแยกขยะ” วิทยากรผู้บรรยาย โดย อาจารย์วนิดา สุวรรณนพ และกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่องวิเศษ จัดกิจกรรมโครงการ "กล่อง ยูเอชทีรีไซเคิลได้" โดย คุณกรแก้ว เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการโครงการกล่องยูเอชทีรีไซเคิลได้ พร้อมทีมงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการกิจกรรมการปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรู้ มีความตระหนัก และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนักการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ณ โถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30-12.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121