Copyright 2022 - Custom text here

เทคนิคการทำวิจัย : การสืบค้นข้อมูล และการเขียนเอกสารอ้างอิง

โดย นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผู้เข้าฟังบรรยาย ได้แก่่ อาจารย์ประจำวิชา MT 3031 และ นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 100 คน

ในวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น.

ณ อาคารเรียนห้อง 2-106

 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121