Copyright 2021 - Custom text here

วันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมกับหัวหน้าแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และบรรณารักษ์งานบริจาคหนังสือ ได้ส่งมอบหนังสือ วารสาร และวีดิทัศน์ ให้ แก่อ.อรรถชัย โพธิ์สุรินทร์ อ.สรลักษณ์ ลีลา อ.สลิสา รื่นเริง และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  จำนวน 850 รายการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา  คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121