Copyright 2021 - Custom text here

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ให้การต้อนรับ โรงเรียนศรีสะเกษ ในการเข้าศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศพร้อมด้วยคณะทำงานการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับ อธิบาย แลกเปลี่ยนความรู้อย่างเป็นกันเอง ตามเกณฑ์ของห้องสมุดสีเขียว และนำชมระบบ Hardware ของศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยวิศวกรไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย และมาตรการประหยัดพลังงาน ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดแสดง สิ่งประดิษฐ์จากการนำสิ่งของใช้แล้ว นำกลับมาใช้งานได้ใหม่ ซึงได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง และได้รับเทคนิค วิธีการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียน ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121