Copyright 2022 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก. บริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้กับ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนทั้งสิ้น 550 เล่ม เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 - 14.00 น.

 

 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121