Copyright 2021 - Custom text here

 

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดงาน HCU Energy 2018 : Together We Go
โดยความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัด พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารพลังงานและสิ่งแวดล้อมของสมุทรปราการ

รวมทั้ง ร่วมเสวนาจากทุกภาคส่วน เรื่อง “สมุทรปราการ : อยู่อย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
ในงานนี้ ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ มาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษ

เรื่อง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานโดยตลอด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121